03.10.2022 r. o godzinie 9:00 rozpocznie się spotkanie, szkolenie z policjantem w ramach Wojewódzkiej Koncepcji Działań Profilaktycznych „Senior Online”.

Podczas spotkania osoby uczestniczące będą mogły zadawać pytania prowadzącemu w postaci pisemnych komentarzy.
Transmisja Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie dostępna będzie pod linkiem
https://www.youtube.com/watch?v=U656VXazFvg
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, iż realizuje wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (pelet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG) [zwany dalej dodatkiem dla gospodarstw domowych] o którym mowa w ustawie z dnia 20 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla mieszkańców Gminy Bielawa.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.
Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje bez względu na dochód gospodarstwa domowego, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły stosowane do ogrzewania paliwo.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11.08.2022 roku.

Jednocześnie prosimy o wskazywanie numeru rachunku bankowego na który mają być przekazywane środki oraz wpisywanie numeru telefonu kontaktowego.

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego i węglowego, będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 pok. nr 7 (parter):
- w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 07:30 do 15.00
- we wtorek w godzinach od 07:30 do 16.00
- w piątek w godzinach od 07:30 do 14.00.

Wzór wniosku: pobierz

Szanowni Państwo, trwają prace nad nową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielawa. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego Miasta na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. W związku z tym zapraszamy Państwa w okresie od 05 do 30 września 2022 roku na konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielawa. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz zgłaszania opinii na formularzu.

Wypełniony formularz można wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wrzucić do skrzynki pocztowej na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 20 Bielawa lub złożyć w siedzibie OPS w godzinach od 7.30 – 15.30 w poniedziałek, środę oraz czwartek, 7.30 – 16.30 we wtorek oraz od 7.30 do 14.30 w piątek.​

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielawa - dokument do pobrania (pobierz)
Formularz zgłaszania opinii - pobierz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, iż realizuje wypłatę dodatku węglowego o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku dla mieszkańców Gminy Bielawa.
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy przysługuje bez względu na dochód gospodarstwa domowego, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Jednocześnie prosimy o wskazywanie numeru rachunku bankowego na który mają być przekazywane środki oraz wpisywanie numeru telefonu kontaktowego.

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 pok. nr 7 (parter):
- w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 08:00 do 15.00
- we wtorek w godzinach od 08:00 do 16.00
- w piątek w godzinach od 08:00 do 14.00.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny pod linkiem - https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf
Klauzula RODO - Pobierz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje i przypomina, iż od 01.07.2022 roku w formie elektronicznej a od 01.08.2022 roku w postaci tradycyjnej (tj. papierowej) można składać na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy wnioski o ustalenie prawa do :

1. Zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – obowiązuje kryterium dochodowe które wynosi 674,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 764,00 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku dziecka niepełnosprawnego;

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy -  obowiązuje kryterium dochodowe które wynosi 764,00 zł netto na osobę w rodzinie;

3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego -  obowiązuje kryterium dochodowe które wynosi 900,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Dla pkt 1 i 3 obowiązuje również mechanizm „złotówka za złotówkę” (czyli kryterium dochodowe może zostać przekroczone i wówczas kwota świadczeń do wypłaty zostaje pomniejszona o kwotę przekroczonego kryterium dochodowego. Dla zasiłku rodzinnego i dodatków minimalna kwotą do wypłaty to 20,00 zł natomiast przy świadczeniach z funduszu ali8mentacyjnego minimalna kwota wypłaty wnosi 100,00 zł).
Warunki nabywania prawa do świadczeń oraz wymagane dokumenty nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. Rokiem bazowym przy ustalaniu prawa do powyższych świadczeń jest rok 2021 przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian i sytuacji bieżącej.
Szanowni Państwo, trwają prace nad nową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielawa. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego Miasta na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia w naszej Gminie oraz opinii dotyczących najważniejszych problemów społecznych, określenie potrzeb i wyznaczenie kierunków działań samorządu w sferze społecznej. Wyniki tego badania ankietowego posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielawa do 2030 roku. Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu. Link do ankiety
Terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi :
Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
    1. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.                                                         
    2. do 15 lipca 2022r. podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
    3. wniosek o świadczenie pieniężne, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do 30 czerwca 2022 r. składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022r.
    4. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w punkcie 2 i 3, pozostawia się bez rozpoznania.

Do 15 lipca 2022 r. osoby, które udzielały schronienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mają czas na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia z tego tytułu. Wniosek powinien być złożony na formularzu, który jest określony rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca 2022 r. – jednak musi to być druk obowiązujący przed jego zmianą, która nastąpiła od 30 kwietnia br.
Nowelizacja reguluje też inne terminy dotyczące składania wniosków o świadczenie 40 zł. Zakłada bowiem, że formularze, które obejmują okres do dnia jej wejścia w życie, a więc do 30 czerwca, można składać tylko do 31 lipca br.
To oznacza, że jeśli np. ktoś gościł u siebie uchodźców do 30 czerwca, i jeszcze nie złożył wniosku, to ma na to czas do końca lipca. Gdy zrobi to 1 sierpnia, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.
Z kolei w przypadku osób, które w dalszym ciągu zapewniają schronienie uchodźcom (co do zasady świadczenie przysługuje za 120 dni, które są liczone od dnia przyjazdu do Polski), będzie miał zastosowanie przepis mówiący, że wniosek składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym udzielano zakwaterowania i wyżywienia. Jeśli więc ktoś zamierza gościć u siebie uchodźców np. do 7 lipca, to będzie mógł złożyć wniosek do 7 sierpnia. Gdy zrobi to później, nie otrzyma zapłaty.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw                                                            
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1383