W dniu 23 września 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie uczestniczył w organizowanym przez Gminę Bielawa już X Festynie Rodzinnym – „Bielawa Twój Dom”.

Pomimo opadów deszczu tut. Ośrodek oferował wspólne skręcanie zwierząt z balonów, układanie puzzli z motywami Bielawy oraz największą atrakcję na stoisku – fotobudkę,  w której można było się przebrać, zrobić i otrzymać bezpłatnie pamiątkowe zdjęcie. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie był również przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego, który udzielał informacji dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

OPS Bielawa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od dnia 19.09.2017 wydaje skierowania do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom , które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

- 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 do pracownika socjalnego z rejonu w godz. poniedziałek – piątek od 7.30 do 10.00 oraz poniedziałek, środa czwartek od 14.00 do 15.30, wtorek od 14.00 do 16.30, piątek od 14.00 do 14.30.

OPS Bielawa

Pracownicy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie wraz z wolontariuszami prowadzą cotygodniowe zajęcia arteterapii dla dzieci z Bielawy. Arteterapia to wyzwolenie aktywności twórczej w celu pokonywania własnych barier i wyrównywanie braków i ograniczeń psychofizycznych. Pozwala również w sposób atrakcyjny spędzić czas wolny.

Zajęcia w dniu 14.09.2017r. były rozpoczęciem nowego roku szkolnego z arteterapią. Miały one zachęcić dzieci do pożegnania wakacji i z uśmiechem na twarzy wkroczyć w nowy rok szkolny.

W ramach zajęć dzieci zrobiły kolorowe plany lekcji w dowolnie wybranej formie plastycznej.

Uważamy, że swobodna ekspresja twórcza dzieci pozwala na ujawnienie i uzewnętrznienie ich prawdziwych emocji i uczuć. Każdy proces twórczy, który prowadzi do korzystnych zmian w zachowaniu i postawie uczestników wobec siebie i innych osób wynika z wrodzonej potrzeby wyrażania siebie i swych przeżyć.

W trakcie spotkania wspominaliśmy minione wakacje konsumując pyszną pizzę.

Informujemy, że mieszkańcy Bielawy i ich dzieci mogą w Ośrodku Pomocy Społecznej skorzystać z bezpłatnej, bogatej oferty dla mieszańców Bielawy i ich dzieci min.:

- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, w każdy piątek godzina 10:00

- arteterapia – w każdy czwartek godz. 16:00

- korepetycje dla dzieci ze szkół podstawowych w każdy czwartek godz. 16:00

- poradnictwo psychologiczne – po wcześniejszym umówieniu się

Wszelkie informacje na temat powyższych zajęć można uzyskać pod numerem tel. 74 8334793

OPS Bielawa

Za nami druga edycja biegu z przeszkodami  „Bieg Gladiatora”. Każdy z zawodników musiał sprostać dystansowi 7 lub 11 km wraz z  przeszkodami, które pojawiały się na danej trasie. Kontener pełen lodu,  4 metrowa ściana i ogromne ilości błota, to tylko cześć „atrakcji”, które można było napotkać. W zabawie brało udział ponad 1500 zawodników z całej Polski.  W tym roku nie mogło zabraknąć reprezentacji OPS Bielawa, która dzielnie ukończyła  bieg na dystansie 7 km.

OPS Bielawa

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielawa na lata 2018-2023 zapraszamy wszystkich, którym sprawy społeczne naszego miasta nie są obojętne,  na spotkanie w tej sprawie.

Konsultacje odbędą się w Urzędzie Miejskim, pl. Wolności 1, pokój 15, w dniu 14.09.2017 roku o godz. 10.00.

OPS Bielawa

W dniach 28.08.2017r. i 01.09.2017r. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielawie Pan Wojciech Kubasik oraz psycholog Pan Narek Macinkiewicz reprezentujący Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie spotkali się z kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie i Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie.
W czasie obu spotkań przeprowadzono szkolenie pn. „Procedura Niebieskie Karty w szkole – problemy i dylematy”.
Specjaliści zajmujący się problematyką przemocy domowej zapoznali nauczycieli z zasadami przeprowadzania interwencji kryzysowej wobec ucznia dotkniętego przemocą domową i podejmowania działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
Spotkania szkoleniowe z nauczycielami bielawskich placówek oświatowych odbywają się cyklicznie od trzech lat i są elementem realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.
 
OPS Bielawa

                                                                                                                                                                        

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje i przypomina osobom zainteresowanym zamieszkałym na terenie Gminy Bielawa skorzystaniem ze wsparcia finansowego w zakresie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 września do 15 września 2017 r. W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2017r.

Wnioski są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 u pracowników socjalnych na parterze, w pok. nr 13 I piętro, na stronie internetowej OPS Bielawa. 

Bliższych informacji można uzyskać telefonicznie - 74 833 47 93 (wewn. 110).

 

Niezbędne informacje oraz pliki do pobrania

Więcej...

OPS Bielawa