W dniach 28.08.2017r. i 01.09.2017r. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielawie Pan Wojciech Kubasik oraz psycholog Pan Narek Macinkiewicz reprezentujący Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie spotkali się z kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie i Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie.
W czasie obu spotkań przeprowadzono szkolenie pn. „Procedura Niebieskie Karty w szkole – problemy i dylematy”.
Specjaliści zajmujący się problematyką przemocy domowej zapoznali nauczycieli z zasadami przeprowadzania interwencji kryzysowej wobec ucznia dotkniętego przemocą domową i podejmowania działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
Spotkania szkoleniowe z nauczycielami bielawskich placówek oświatowych odbywają się cyklicznie od trzech lat i są elementem realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.
 
OPS Bielawa

                                                                                                                                                                        

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje i przypomina osobom zainteresowanym zamieszkałym na terenie Gminy Bielawa skorzystaniem ze wsparcia finansowego w zakresie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 września do 15 września 2017 r. W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2017r.

Wnioski są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 u pracowników socjalnych na parterze, w pok. nr 13 I piętro, na stronie internetowej OPS Bielawa. 

Bliższych informacji można uzyskać telefonicznie - 74 833 47 93 (wewn. 110).

 

Niezbędne informacje oraz pliki do pobrania

Więcej...

OPS Bielawa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje i przypomina osobom zainteresowanym zamieszkałym na terenie Gminy Bielawa skorzystaniem ze wsparcia finansowego w zakresie:

  • świadczeń rodzinnych w tym specjalnego zasiłku opiekuńczego,

  • świadczenia wychowawczego (500+),

  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

że od dnia 01.08.2017 roku

należy ponownie złożyć stosowne wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wraz z kompletem dokumentów.

Prawo do świadczeń ustalane będzie na podstawie dochodów za rok 2016, z uwzględnieniem bieżącej sytuacji dochodowej rodziny (tj. z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego przez członka rodziny). W celu ponownego ustalenia uprawnień do wnioskowanych świadczeń, strona winna złożyć stosowny wniosek oraz dołączyć niezbędne dokumenty tj.: świadectwa pracy, bądź zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia w przypadku utraty dochody, pity za rok 2016, bądź zaświadczenia potwierdzające wysokość utraconego dochodu, umowy o pracę/zlecenie o dzieło itp. oraz dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku podjęcia zatrudnienia w roku 2017 (w skrajnych przypadkach również w roku 2016). Dodatkowo w celu uzyskania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagane jest zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji oraz o wyegzekwowanych kwotach w roku 2016 (dokument wymagany również do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko), bądź informacja z właściwego Sądu Okręgowego o podjęciu działań wobec dłużnika w przypadku, gdy przebywa on za granicą kraju.

Nowością od 01.08.2017r przy ustalaniu prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy (tj. przy składaniu nowych wniosków na kolejny okres) ma być obowiązek posiadania zasądzonych alimentów (konieczność posiadana wyroku lub protokołu pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd ws. alimentów). Wyjątki stanowić będą osoby, które będą posiadały wyrok oddalający powództwo o alimenty, bądź zobowiązujący jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. Ułatwieniem w całej sytuacji będzie możliwość złożenia wniosku bez dokumentu potwierdzającego zasądzenie alimentów na rzecz dziecka bądź obciążenie jednego z rodziców całkowitymi kosztami utrzymania dziecka. W tej sytuacji Organ prowadzący postępowanie (tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie) wyznaczy termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innego dokumentu w wyznaczonym terminie świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczeń.

Ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zobowiązane będą do przedłożenia zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku za rok 2016.

Istotną również zmianą przy ustalaniu prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy ma być niestosowanie przepisów utraty i uzyskania dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia działalności gospodarczej, jeżeli ktoś z członków rodziny utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji oraz stosowne wnioski uzyskać będzie można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20, pok. nr 1 (świadczenia rodzinne i wychowawcze) oraz pok. nr 12 (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) lub na stronie internetowej www.opsbielawa.pl w odpowiedniej zakładce po 1 sierpnia 2017 r.

OPS Bielawa

 

 

 

21 czerwca na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie odbył się cykliczny festyn integracyjny pod nazwą "Wakacje w kolorach tęczy". Uczestnikami były dzieci z bielawskich szkół, Przedszkola „Wesołe Krasnoludki” i Klubu Profilaktycznego „Puchatek” wraz z wychowawcami.

Oficjalnego otwarcia festynu dokonali: dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Robert Bąk wraz z sekretarzem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Panią Beatą Jagieła – Pastuszką. W festynie uczestniczyła również Pani Małgorzata Greiner – Zastępca Burmistrza Miasta Bielawa.

Celem festynu była integracja społeczności lokalnej przez wspólne uczestnictwo w zabawie, ucząc się przy tym zdrowych wzorców zachowań i obyczajowości kulturowej pozytywne kształtowanie relacji młodzieży. W spotkaniu wzięło udział około 100 dzieci w różnym wieku, uczniów ze szkół podstawowych z Bielawy. Zorganizowane gry i zabawy na świeżym powietrzu zwiększają poczucie bezpieczeństwa, poprawią nastrój i podnoszą gotowość do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Impreza została poprowadzona przez animatorów z „Tip Top English” Bielawa.

Głównymi atrakcjami imprezy były dmuchany zamek i cukrowa wata. Ponadto w trakcie zabawy dzieci brały aktywny udział w wielu zabawach i grach integracyjnych. Różnorodność atrakcji sprawił, że każde dziecko znalazło coś dla siebie.

Harce dały dzieciom wyzwoliły niesamowitą energię, umożliwiły wszystkim wspólną i aktywną zabawę bez rywalizacji. Przez cały czas trwania festynu dla najmłodszych przygotowany był słodki poczęstunek, a na koniec wspólnej zabawy – długo wyczekiwana pizza. Organizacja imprezy możliwa była dzięki dofinansowaniu Gminy Bielawa z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bielawie.
Festyn wprowadził uczestników zabawy w sielankowy nastrój będący początkiem zbliżających się wakacji. Zorganizowany festyn spełnił oczekiwania jego organizatorów i uczestników zabawy.

 

WSZYSTKIM MAŁYM I DUŻYM MIESZKAŃCOM BIELAWY ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI.

OPS Bielawa

 

 

 

Działając na wniosek Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie - Wydział III Rodzinny i Nieletnich, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie poszukuje kandydata do pełnienia funkcji KURATORA dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Kuratorem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a jednocześnie posiadająca pełnię praw publicznych. Kuratorowi za pełnienie tej funkcji przysługuje wynagrodzenie. Zgłoszenia chętnych można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie lub pisemnie na adres:
OPS Bielawa ul. 3 Maja 20 58-260 Bielawa tel. 74 833 47 93 lub pocztą elektroniczną na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                                                                                                        OPS Bielawa

W dniu 30.05.2017 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie zorganizowali cykliczne spotkanie pt.:”Majówka 2017”. W spotkaniu wzieły udział dzieci wraz z rodzicami oraz seniorzy z Bielawskiego Klubu Seniora działającego przy tut. Ośrodku. Ideą „Majówki” było propagowanie wśród dzieci i seniorów zdrowego stylu życia, zachęcanie ich do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców miasta.

Spotkaliśmy się w ogrodzie Ośrodka, aby uczestnicy zabawy „pod chmurką” mogli spędzić aktywnie czas. Dzieci wspólnie z pracownikami socjalnymi, wolontariuszami i seniorami chętnie bawiły się na świeżym powietrzu, biorąc udział w zabawie z chustą animacyjną „Klanza” oraz w grach ruchowych i zręcznościowych. Organizatorzy przygotowali grila i pieczone kiełbaski. Uczestnicy mogli wykazać się swoją zwinnością i zręcznością podczas zabawy z liną i w innych konkurncjach zręcznościowych. Wspólna zabawa dzieci i seniorów na świeżym powietrzu pozwoliła na aktywne i twórcze spędzenie czasu wolnego.

„Majówka” spełniła swoją rolę integracji pokoleń, a zamierzony przez organizatorów cel został osiągnięty.

Serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu Gawryckiemu za udzielenie wsparcia w zorganizowaniu cyklicznej „Majówki”.

 

OPS Bielawa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy (1 etat)

I. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):

1. Posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2.  Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Więcej...

OPS Belawa