Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od 01 lipca 2018 roku można złożyć wniosek w formie elektronicznej w sprawie rządowego programu „Dobry start” tzw. „300+” a od 01 sierpnia 2018 roku w formie papierowej w siedzibie Ośrodka przy ul. 3 Maja 20 w pok. nr 1. Wnioski o wspomniane świadczenie składać będzie można najpóźniej do dnia 30 listopada 2018r.

Świadczenie dobry start jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł, które przysługiwać będzie m.in. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym oraz osobom uczącym się w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do 20 roku życia a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia. Świadczenie nie będzie przysługiwało na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. Aby uzyskać owe świadczenie wystarczy poprawnie wypełnić i przesłać lub złożyć osobiście stosowny wniosek. Tylko w szczególnych sytuacjach tut. Ośrodek może domagać się złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia finansowego w zakresie:

 • świadczeń rodzinnych w tym specjalnego zasiłku opiekuńczego,

 • świadczenia wychowawczego (500+),

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

winny ponownie złożyć stosowne wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy w terminie od 01.07.2018 roku w formie elektronicznej, a od 01.08.2018 roku w formie papierowej.

Prawo do świadczeń ustalane będzie na podstawie dochodów za rok 2017 z uwzględnieniem bieżącej sytuacji dochodowej rodziny (tj. z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego przez członka rodziny). W celu ponownego ustalenia uprawnień do wnioskowanych świadczeń strona winna złożyć stosowny wniosek oraz dołączyć niezbędne dokumenty tj.: świadectwa pracy bądź zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia w przypadku utraty dochody, pity za rok 2017 bądź zaświadczenia potwierdzające wysokość utraconego dochodu, umowy o pracę/zlecenie o dzieło itp. oraz dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku podjęcia zatrudnienia w roku 2018 (w skrajnych przypadkach również w roku 2017). Dodatkowo w celu uzyskania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagane jest zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji oraz o wyegzekwowanych kwotach w roku 2017 (dokument wymagany również do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko) bądź informacja z właściwego Sądu Okręgowego o podjęciu działań wobec dłużnika w przypadku gdy przebywa on poza granicami kraju.

Ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zobowiązane będą do przedłożenia zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku za rok 2017.

 

Więcej informacji oraz wnioski uzyskać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20, pok. nr 1 (świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz świadczenie dobry start) oraz pok. nr 12 (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) bądź na stronie internetowej www.opsbielawa.pl w odpowiedniej zakładce.

W dniu 20 czerwca 2018 r. na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie odbył się cykliczny festyn integracyjny pod nazwą "Wakacje w kolorach tęczy". Uczestnikami imprezy były dzieci z bielawskich placówek oświatowych. Oficjalnego otwarcia festynu dokonali: dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Robert Bąk wraz z zastępcą Burmistrza Panią Jadwigą Horanin oraz sekretarzem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Panią Beatą Jagieło – Pastuszką.

Ideą festynu była aktywna współpraca oraz integracja społeczności lokalnej, pracowników instytucji działających na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci będących adresatami tych działań. W festynie wzięło udział ok 120 dzieci z naszego miasta.

Zabawa prowadzona była przez animatorów z Firmy Katarzyny Bagińskiej „Klub Animacji Dziecięcych PESTKA” w Dzierżoniowie. W trakcie zabawy było malowanie twarzy, wspólne śpiewanie, zabawy ruchowe i animacyjne. Główną atrakcją festynu był zamek dmuchany i wata cukrowa. Różnorodność atrakcji sprawił, że każde dziecko znalazło coś dla siebie. Zabawa była przednia, a na bawiące dzieciaki czekały grilowane kiełbaski i orzeźwiające napoje. Organizacja festynu możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie. Całą zabawę uwieczniono na pamiątkowych zdjęciach. Składamy szczególne podziękowanie naszym darczyńcom: Panu Jerzemu Gawryckiemu - Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Bielawie oraz sklep „Kaprys” w Bielawie.

 

OPS BielawaZ dniem 7 maja 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie uruchamia – Gminny Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Stop Przemocy”
-


Nr telefonu – 535 – 472 -733


Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu.

Kto może zadzwonić do telefonu zaufania?

Telefon zaufania jest dostępny dla każdego mieszkańca Gminy Bielawa. Z naszego telefonu zaufania mogą skorzystać:

 • Osoby, które są lub były ofiarami przemocy domowej.

 • Znajomi i rodzina szukająca pomocy dla osób, które są lub były ofiarami przemocy domowej.

 • Osoby zawodowo wspierające osoby, które są lub były ofiarami przemocy domowej.

 

 

 

Bezpłatna pomoc dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

W pozostałych godzinach można przedstawić problem i zostawić numer telefonu i oczekiwać telefonu zwrotnego.

Konsultacji udziela Pani Katarzyna Hałaczkiewicz –  specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.

W dniu 21.03.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie zorganizował w Publicznym Przedszkolu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek w Bielawie kolejną edycję „Festiwalu Charytatywnej Zumby”. Zajęcia z dziećmi prowadziła Pani Karolina Wilk – pracownik tut. Ośrodka. Przedszkolaki tańczyły dla ratowania zdrowia małej Tosi Murczak. W ramach festiwalu zebrano 528,87 zł. Cały dochód został przeznaczony na konto fundacji „Serca dla Maluszka”, która opiekuje się Tosią. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy w imieniu dziewczynki i jej mamy.


Był to niestety ostatni epizod Festiwalu, ponieważ skończyły nam się szkoły i przedszkola w Bielawie :) Wszystkim zaangażowanym w pomoc Tosi składamy serdeczne podziękowania. Dla przypomnienia, w „Festiwalu Charytatywnej Zumby” udział wzięli:

 • Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie (04.12.2017 r.)

 • Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne w Bielawie (13.12.2017 r.)

 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Krasnoludki” w Bielawie (09.01.2018 r.)

 • Sportowe Przedszkole Niepubliczne w Bielawie (11.01.2018 r.)

 • Niepubliczne Przedszkole Montessori w Bielawie (25.01.2018 r. i 07.02.2018 r.)

 • Przedszkole Niepubliczne „Miś” w Bielawie (06.02.2018 r.)

 • Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wolności (08.02.2018 r.)

 • Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie (13.02.2018 r.)

 • Zespół Szkół Społecznych w Bielawie (07.03.2018 r.)

 • Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek w Bielawie (21.03.2018 r.)

Łącznie dzieci z bielawskich Szkół i Przedszkoli zebrały 6.878,33 zł i 9,62 euro.

 

 

OPS Bielawa

 

W dniu 07.03.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie zorganizował w Zespole Szkół Społecznych w Bielawie kolejną edycję „Festiwalu Charytatywnej Zumby”. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadziła Pani Karolina Wilk – pracownik tut. Ośrodka. Uczniowie szkoły tańczyli dla ratowania zdrowia małej Tosi Murczak. W ramach festiwalu zebrano 1157,17 zł. Cały dochód został przeznaczony na konto fundacji „Serca dla Maluszka”, która opiekuje się Tosią. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy w imieniu dziewczynki i jej mamy.

Bierzmy przykład z dzieci, bo warto pomagać. : ) : ) : )

 

OPS Bielawa

W związku z wystąpieniem bardzo niskich temperatur zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne przebywające na ulicach, klatkach schodowych, altankach itp.

W okresie od 1 października 2017 do 30 kwietnia 2018 w Bielawie na ul. Brzeżnej 32 funkcjonuje ogrzewalnia dla bezdomnych mieszkańców Bielawy. Skorzystać z niej może każda potrzebująca osoba.

Ponadto proszę kierować wyżej wymienione osoby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie

ul. 3 Maja 20 w celu otrzymania stosownej pomocy lub zgłosić ten fakt telefonicznie:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej – 74 833 47 93

Straż Miejska - 74 833 47 84

Komisariat Policji - 74 833 42 11

 

OPS Bielawa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w minionych dwóch tygodniach zorganizował kolejne spotkania w ramach „Festiwalu Charytatywnej Zumby”. Zabawa prowadzona była w Przedszkolu Niepublicznym „Miś” w Bielawie (06.02.), w drugim oddziale Niepublicznego Przedszkola Montessori w Bielawie (07.02.), w Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wolności (08.02.) oraz w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bielawie (13.02.).

Zajęcia z dziećmi prowadziła Pani Karolina Wilk, pracownik naszego Ośrodka. Przedszkolaki oraz ich opiekunowie tańczyli dla ratowania zdrowia małej Tosi Murczak. "Misie" z Przedskola przy ul. Majowej 15B wytańczyły dla Tosi 343,27 zł, w II oddziale Przedszkola Montessori zebrano 115,50, przedszkolaki z Przedszkola przy ul. Wolności 88 wytańczyły 360,00 zł, natomiast w Publicznym Przedszkolu nr 4 zebrano 569,44 zł i 9,42 euro J. W ramach festiwalu zebrano łącznie 1388, 21 zł i 9,42 euro.

Dochód uzyskany podczas „Festiwalu Charytatywnej Zumby” został przeznaczony na konto fundacji "Kawałek Nieba", która opiekuje się Tosią. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy w imieniu dziewczynki i jej mamy.

Bierzmy przykład z dzieciaczków, bo warto pomagać. :) :) :)

 

 

OPS Bielawa