O Zespole

Zespół Interdyscyplinarny koordynuje działania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny w Bielawie został powołany Zarządzeniem nr 305/11 Burmistrza Bielawa z dnia 07.12 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego podejmującego działania na rzecz przeciwdziałania przemocy, zmienionego Zarządzeniem nr 76/13 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 20 marca 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 117/15 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 13.05.2015 r.

Skład zespołu

 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie;
 • Komendy Rejonowej Policji w Bielawie;
 • Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie;
 • Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich;
 • Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie;
 • Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Bielawie;
 • NZOZ  "Przychodnia Rodzinna" w Bielawie;
 • organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania zespołu

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku   dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach , osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Kontakt

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielawie można uzyskać pod numerem telefonu:

748 334 793 wewn. 107

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA” 801-12-00-02