Kontakt

Dział Organizacyjny
Informacje: Pokój nr 13 (1 piętro)
Bliższych informacji można uzyskać telefonicznie - 74 833 47 93 (wewn. 110).

Ważne informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 września do 16 września 2019 r. W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2019 r.

Informacje ogólne

1. Stypendium szkolne może otrzymać:
- uczeń szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacz publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

- wychowanek publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

2. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest:
-spełnienie kryterium dochodowego tj, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć: 528 zł netto.

-występowanie w rodzinie: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, występowania w rodzinie alkoholizmu lub narkomanii, rodzina niepełna, wystąpienia zdarzenia losowego.

3. Wnioski winny być złożone do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

4. Dochód ustalamy na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej w art. 8 ust. 3-13.

5. Stypendium udzielane jest formie wskazanej we wniosku.

6. Rodzice pełnoletnich uczniów nie mogą składać wniosków w ich imieniu. Wnioskodawcą może być wyłącznie pełnoletni uczeń.

7. Stypendium będzie wypłacane po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Finansów na podstawie oryginalnych faktur wystawionych na wnioskodawcę, opiewających na kwotę nie mniejszą (może być wyższa), niż wskazana w decyzji oraz zgodnych z wnioskowaną formą stypendium.

8. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców, utraty mienia znacznej wartości, wystąpienia wydatków związanych z nagłą ciężką chorobą w rodzinie, innych szczególnych okoliczności. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz Miasta kierując się indywidualną ocena skutków zdarzenia losowego.


Niezbędne informacje oraz pliki do pobrania

Więcej >